Regulamin nowy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NORTON-360.PL”
z dnia 25.12.2014 r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.norton-360.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą OMEGASOFT s. c., zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Olimpijskiej 15, NIP: 643-174-74-16

§1 DEFINICJE

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Towarów;
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.norton-360.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia i dokonuje zakupu Towarów;
 3. Omegasoft – podmiot będący właścicielem i prowadzący Sklep;
 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie (programy komputerowe w wersji elektronicznej ESD);
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Omegasoft a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

§2 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:
  a) Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript lub
  b) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą języka javascript;
  c) Minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli.
 3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.
 4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 6. Informacje o Towarach prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 7. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonać w następujący sposób:
  a) na stronie internetowej www.norton-360.pl: wypełniając formularz Zamówienia;
  b) pocztą elektroniczną: wysyłając na adres biuro@omegasoft.pl Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, określenie sposobu płatności oraz adres poczty elektronicznej;
  c) telefonicznie: składając Zamówienie pod numerem 032 220 35 21 lub 501 491 959
  d) faksem: wysyłając pod numer 032 444 69 50 Zamówienie, zawierające dane wystarczające do jego realizacji tj. dane do faktury, określenie sposobu płatności oraz adres poczty elektronicznej.
 2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu, należy dokonać wyboru Towarów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.
 4. W trakcie procedury Zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę płatności oraz uzupełnia dane konieczne do zrealizowania Zamówienia, w szczególności imię i nazwisko (nazwę), adres, adres poczty elektronicznej.
 5. Do zakończenia procedury Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez Klienta.
 6. Procedura składania Zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. W trakcie składania Zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”) Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towarów.
 8. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Omegasoft.
 9. Po dokonaniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „przedpłata przelewem bankowym”, do wiadomości dołączona jest faktura pro-forma zawierająca dane niezbędne do przelewu.
 10. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w §3 pkt. 9.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.

§4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów w wersji elektronicznej ESD odbywa się automatycznie pocztą elektroniczną, niezwłocznie po:
  a) wpłynięciu należności na rachunek bankowy Omegasoft (w przypadku przedpłaty) lub
  b) poprawnym zakończeniu płatności w systemie PayU lub kartą kredytową.
 2. W przypadku Zamówień niektórych Towarów w wersji elektronicznej, gdzie licencje zamawiane są dla konkretnego Klienta i w sposób nierozerwalnie z Nim związane (licencja imienna), realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia należności na rachunek bankowy Omegasoft lub po poprawnym zakończeniu płatności w elektronicznym systemie płatności i trwa do 5 dni.
 3. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w podanym terminie, Klientowi zostanie zaproponowany nowy termin realizacji Zamówienia lub możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 4. Omegasoft zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Zamówienie stało się niemożliwe do zrealizowania wskutek okoliczności, za które Omegasoft nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Dostawa Towarów w wersji elektronicznej odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email podany przez Klienta w trakcie procedury zamówienia.
 6. W przypadku Zamówień Towarów w wersji elektronicznej, Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy.

§5 CENY TOWARÓW I METODY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie do momentu zakończenia realizacji Zamówienia.
 3. Klient może dokonać płatności za zakupione Towary w następujący sposób:
  a) przelewem na rachunek bankowy Omegasoft;
  b) korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU;
  c) płacąc kartą kredytową.

§6 UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów w wersji elektronicznej (treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym) bez podania przyczyn w terminie 14 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Warunkiem odstąpienia od Umowy sprzedaży jest wysłanie do Sklepu (Omegasoft s.c, ul. Olimpijska 15, 41-100 Siemianowice Śląskie, fax (32) 444 69 50, email biuro@omegasoft.pl) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §6 pkt. 1.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadku Umów, których przedmiotem są:
  a) Towary w wersji elektronicznej ESD (treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Omegasoft o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  b) Towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (licencje imienne).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru (do 14 dni od złożenia Oświadczenia, o którym mowa w §6 pkt. 2). Dołączenie do zwracanego Towaru kompletu dokumentów ułatwi i przyspieszy procedurę odstąpienia od Umowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli jest ono wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Omegasoft dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Klienta Oświadczenia, o którym mowa w §7 pkt. 2. Omegasoft może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 7. Zwrot należności przez Omegasoft nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Klient, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Omegasoft jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu).
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Omegasoft poinformuje w tym okresie Klienta o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

 1. Omegasoft nie jest producentem Towarów prezentowanych w Sklepie i nie udziela na nie własnej gwarancji.
 2. Warunki gwarancji udzielanej przez producentów Towarów prezentowanych w Sklepie określone są w umowach licencyjnych poszczególnych Towarów.

§9 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Omegasoft podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Omegasoft w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Omegasoft zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Omegasoft poinformuje w tym okresie Klienta o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sklep w celu realizacji Zamówienia, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, serwisy aukcyjne.
 2. Klient ma prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Sklep.
 3. Podczas procedury Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Sklep. Zgoda ta może zostać wycofana przez Klienta w każdej chwili.
 4. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić ochronę udzielanym przez Klienta informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień.
 5. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Omegasoft jest zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Danych Osobowych – nr księgi 117542.
 6. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Omegasoft a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Omegasoft.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Malcare WordPress Security